HOME > GOVERNMENT > Leaders

Wang Kai

Wang Kai

Governor Wang Kai

Source: henan.gov.cn | 2021-04-03 09:41

Zhou Ji

Zhou Ji

Vice Governor Zhou Ji

Source: henan.gov.cn | 2021-01-18 15:21

Dai Bohua

Dai Bohua

Vice Governor Dai Baihua

Source: henan.gov.cn | 2019-04-01 15:31

He Jinping

He Jinping

Vice Governor He Jinping

Source: henan.gov.cn | 2019-04-01 15:32

Wu Guoding

Wu Guoding

Vice Governor Wu Guoding

Source: henan.gov.cn | 2019-04-02 17:51

Huo Jinhua

Huo Jinhua

Vice Governor Huo Jinhua

Source: henan.gov.cn | 2019-04-03 10:39

Gu Xuefei

Gu Xuefei

Vice Governor Gu Xuefei

Source: henan.gov.cn | 2021-04-03 10:16

Liu Yujiang

Liu Yujiang

Vice governor Liu Yujiang

Source: henan.gov.cn | 2020-06-03 19:35

Wang Zhanying

Wang Zhanying

​Vice Governor Wang Zhanying

Source: henan.gov.cn | 2020-08-01 16:46

Fei Dongbin

Fei Dongbin

Vice Governor Fei Dongbin

Source: henan.gov.cn | 2021-04-03 09:52

Chen Xing

Chen Xing

Vice Governor Chen Xing

Source: henan.gov.cn | 2021-05-28 23:47

Liu Shiwei

Liu Shiwei

Secretary-General Liu Shiwei

Source: henan.gov.cn | 2021-04-03 10:10

pages