Farmers Reap Crops during Sorghum Harvest Season in Zhoukou

Source: dahe.cn | 2021-10-11 15:00

Photo taken on October 8 shows farmers harvesting sorghum in Xieying village of Shenqiu county, Zhoukou city. (Text: Henan Daily Photo by Xie Xinling for Henan Daily)