Performance at the Yuntai Mountain

Source: dahe.cn | 2021-10-09 18:47

Photo taken during China's weeklong National Day holiday shows the performance at the Yuntai Mountain in Jiaozuo city. (Text: dahe.cn Photo by Wu Peimeng/Henan Daily)