Crimson Clouds at Sunset in Zhengzhou

Source: dahe.cn | 2021-06-04 17:29

Crimson clouds at sunset hang in the sky in Zhengzhou, capital of Central China's Henan province, on June 3. (Text: Dahe Daily Photo: Bai Zhoufeng/Dahe Daily)