Zhengzhou Museum to Open New Venue in May

Source: dahe.cn | 2021-04-29 09:46

Click on the video

Zhengzhou Museum's new venue will be open to the public on May 1st after 5 years of construction.